Про затвердження Положення про єдиний податок

Дата: 15.11.2021 08:42
Кількість переглядів: 384

 

Фото без опису

 

У К Р А Ї Н А

КАНОНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

______ЧЕРГОВА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

 

"___"___________ року                                                                            с. Каноничі

 

Про затвердження Положення про єдиний податок

 

З метою встановлення на території Каноницької  сільської територіальної громади єдиного податку, керуючись  пунктом 24 частини першої статті 26, частиною першою статті 59, підпунктом 14 пункту 6¹ розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 12.3 статті 12, главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України, пунктом 19 частини 1 статті 64 Бюджетного кодексу України Каноницька сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про єдиний податок (додається).
  2. Оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті Каноницької сільської ради.
  3. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2022 року.

3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного та культурного розвитку, гуманітарних питань та інвестицій.

 

 

 

Сільський голова                                                                Віктор СЕМЧУК

 

 

 

Додаток  до рішення  сільської  ради

від_____________№___

 

ПОЛОЖЕННЯ

                                              про єдиний податок

          Відповідно до вимог статті 12 Податкового кодексу України сільські, селищні, міські ради та ради об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад (далі – ради об'єднаних територіальних громад), в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.

                                             1.Загальні положення

         1. Єдиний податок  встановлюється на підставі пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 19 частини 1 статті 64 Бюджетного кодексу України, глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

         В Положенні про єдиний податок (далі – Положення) визначені обов’язкові елементи для встановлення податку, передбачені статтею 7 Податкового кодексу України, в інших випадках, не визначених Положенням про єдиний податок, застосовуються положення розділу ХІV Податкового кодексу України.

                                             2. Платники податку

2. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної  заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року ;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

 - не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

         Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб-підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи-підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

 3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, які визначені підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України.

         2.2 При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку-фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку, а також працівники, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

         При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, встановлене Податковим кодексом України.

         2.3 Не можуть бути платниками єдиного податку першої-третьої груп суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), які визначені у пункті 291.5 статті 291 Податкового кодексу України.

         Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи суб’єкти господарювання, які визначені в пункті 291.5¹ статті 291 Податкового кодексу України.

         Порядок визначення доходів та їх склад визначається у відповідності до статті 292 Податкового кодексу України.

                                     3. Ставки єдиного податку

   3.1 Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом  на 1 січня податкового (звітного) року,  другої групи – у відсотках  (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року , третьої групи – у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

 3.2 Фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць визначені в додатку до цього Положення.

3.3 Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

3.3.1 - 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим Кодексом;

3.3.2  - 5 відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

3.4 Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків при умовах, викладених в підпункті 293.4 статті 293 Податкового Кодексу

 3.5 Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 3.3 цього Положення:

до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

   У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

    У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.

      Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

                                    4.Податковий (звітний) період

         4. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

4.1 Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

      4.2 Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду. Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників - період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року. Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються, - період з початку року до їх фактичного припинення.

         4.3 В інших випадках  застосовуються положення статті 294 Податкового кодексу України.

                

 

        5. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

5.1 Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

5.2 Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

5.3 Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

5.4 Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

         5.5 Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

         5.6 Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого підпункту 6.1 і підпункту 6.5 цього пункту, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

         Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому Податковим кодексом України.

         6.7 Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

         6.8 У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

         У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації.    

 

   6. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку

6.1 Платники єдиного податку першої - третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1 - 296.1.3 Податкового Кодексу.

6.2 Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески.

 6.3 Платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

6.4 Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем податкової адреси.

      7. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих   

                         податків і зборів платниками єдиного податку

7.1 Платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

7.1.1 податку на прибуток підприємств;

7.1.2 податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об'єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності платника єдиного податку першої - третьої групи (фізичної особи) та оподатковані згідно з цією главою;

 7.1.3 податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 4.3.1 цього Положення, а також що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи;

 7.1.4 податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої - третьої груп для провадження господарської діяльності та платниками єдиного податку четвертої групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва;

7.1.5 рентної плати за спеціальне використання води платниками єдиного податку четвертої групи.

7.2 Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені у пункті 7.1 цього Положення, здійснюються платниками єдиного податку в порядку, розмірах та у строки, встановлені Податковим Кодексом. У разі ввезення товарів на митну територію України податки і збори та митні платежі сплачуються платником єдиного податку на загальних підставах відповідно до закону.

7.3 Платник єдиного податку виконує передбачені Податковим Кодексом функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.

8. Відповідальність платника єдиного податку Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового Кодексу за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

9. Контроль за правильністю обчислення та своєчасністю сплати єдиного податку здійснюється контролюючими органами.

 

 

 

Секретар сільської  ради                                            Олексій ХРИСТЯНОВИЧ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь