Ставки єдиного податку

Дата: 06.10.2021 14:19
Кількість переглядів: 564

 

Фото без опису

 

У К Р А Ї Н А

КАНОНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VІІ ЧЕРГОВА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ № 171

 

06 липня 2021 року                                                                            с. Каноничі

 

Про затвердження Положення про єдиний податок

 

З метою встановлення на території Каноницької  сільської територіальної громади єдиного податку, керуючись  пунктом 24 частини першої статті 26, частиною першою статті 59, підпунктом 14 пункту 6¹ розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 12.3 статті 12, главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України, пунктом 19 частини 1 статті 64 Бюджетного кодексу України Каноницька сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про єдиний податок (додається).
  2. Оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті Каноницької сільської ради.
  3. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2022 року.

3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного та культурного розвитку, гуманітарних питань та інвестицій.

 

 

 

Сільський голова                                                                Віктор СЕМЧУК

 

 

 

Додаток  до рішення  сільської  ради

06 липня 2021 року № 171

 

ПОЛОЖЕННЯ

                                              про єдиний податок

          Відповідно до вимог статті 12 Податкового кодексу України сільські, селищні, міські ради та ради об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад (далі – ради об'єднаних територіальних громад), в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.

                                             1.Загальні положення

         1. Єдиний податок  встановлюється на підставі пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 19 частини 1 статті 64 Бюджетного кодексу України, глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

         В Положенні про єдиний податок (далі – Положення) визначені обов’язкові елементи для встановлення податку, передбачені статтею 7 Податкового кодексу України, в інших випадках, не визначених Положенням про єдиний податок, застосовуються положення розділу ХІV Податкового кодексу України.

                                             2. Платники податку

2. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної  заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року ;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

 - не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

         Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб-підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи-підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

 3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, які визначені підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України.

         2.2 При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку-фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку, а також працівники, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

         При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, встановлене Податковим кодексом України.

         2.3 Не можуть бути платниками єдиного податку першої-третьої груп суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), які визначені у пункті 291.5 статті 291 Податкового кодексу України.

         Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи суб’єкти господарювання, які визначені в пункті 291.5¹ статті 291 Податкового кодексу України.

         Порядок визначення доходів та їх склад визначається у відповідності до статті 292 Податкового кодексу України.

                                     3. Ставки єдиного податку

   3.1 Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом  на 1 січня податкового (звітного) року,  другої групи – у відсотках  (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року , третьої групи – у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

 3.2 Фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць визначені в додатку до цього Положення.

3.3 Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

3.3.1 - 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим Кодексом;

3.3.2  - 5 відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

3.4 Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків при умовах, викладених в підпункті 293.4 статті 293 Податкового Кодексу

 3.5 Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 3.3 цього Положення:

до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

   У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

    У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.

      Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

                                    4.Податковий (звітний) період

         4. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

4.1 Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

      4.2 Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду. Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників - період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року. Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються, - період з початку року до їх фактичного припинення.

         4.3 В інших випадках  застосовуються положення статті 294 Податкового кодексу України.

                

 

        5. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

5.1 Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

5.2 Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

5.3 Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

5.4 Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

         5.5 Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

         5.6 Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого підпункту 6.1 і підпункту 6.5 цього пункту, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

         Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому Податковим кодексом України.

         6.7 Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

         6.8 У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

         У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації.    

 

   6. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку

6.1 Платники єдиного податку першої - третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1 - 296.1.3 Податкового Кодексу.

6.2 Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески.

 6.3 Платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

6.4 Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем податкової адреси.

      7. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих   

                         податків і зборів платниками єдиного податку

7.1 Платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

7.1.1 податку на прибуток підприємств;

7.1.2 податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об'єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності платника єдиного податку першої - третьої групи (фізичної особи) та оподатковані згідно з цією главою;

 7.1.3 податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 4.3.1 цього Положення, а також що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи;

 7.1.4 податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої - третьої груп для провадження господарської діяльності та платниками єдиного податку четвертої групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва;

7.1.5 рентної плати за спеціальне використання води платниками єдиного податку четвертої групи.

7.2 Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені у пункті 7.1 цього Положення, здійснюються платниками єдиного податку в порядку, розмірах та у строки, встановлені Податковим Кодексом. У разі ввезення товарів на митну територію України податки і збори та митні платежі сплачуються платником єдиного податку на загальних підставах відповідно до закону.

7.3 Платник єдиного податку виконує передбачені Податковим Кодексом функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.

8. Відповідальність платника єдиного податку Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового Кодексу за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

9. Контроль за правильністю обчислення та своєчасністю сплати єдиного податку здійснюється контролюючими органами.

 

 

 

Секретар сільської  ради                                            Олексій ХРИСТЯНОВИЧ

Додаток 7
до Порядку
СТАВКИ
єдиного податку для платників єдиного податку першої групи
Порядковий номер Код області Код району1 Рішення Адміністративно-територіальні одиниці, на які поширюється дія рішення3 Вид діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010 (наказ Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики  Ставка єдиного податку, відсотків Період застосування ставки
від 11 жовтня 2010 р. № 457)
код КОАТУУ органу місцевого самоврядування найменування органу місцевого самоврядування номер2 дата прийняття2 дата набрання чинності2 дата, з якої застосовуються ставки2 для яких запроваджуються однакові ставки для яких запроваджуються окремі ставки код виду діяльності назва виду діяльності
код КОАТУУ назва код КОАТУУ назва
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022 5620884900 с.Каноничі     01 Сільське господарство, мисливство та  надання пов'язаних із ними послуг       01.01.2022-31.12.2022
5620884901 с.Дубівка    
5620887601 с.Озеро    
5620887101 с.Новаки    
5620885401 с.Кідри    
2 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         01.1 Вирощування однорічних і дворічнихкультур   01.01.2022-31.12.2022
3 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур   01.01.2022-31.12.2022
4 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         01.12 Вирощування рису    01.01.2022-31.12.2022
5 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         01.13 Вирощування овочів і баштанних культуркоренеплодів і бульбоплодів             01.01.2022-31.12.2022
6 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         01.14 Вирощування цукрової тростини            01.01.2022-31.12.2022
7 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         01.15 Вирощування тютюну                       01.01.2022-31.12.2022
8 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         01.16 Вирощування прядивних культур            01.01.2022-31.12.2022
9 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         01.19 Вирощування інших однорічних і    дворічних культур                            01.01.2022-31.12.2022
10 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         01.2 Вирощування багаторічних культур   01.01.2022-31.12.2022
11 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         01.21 Вирощування винограду                    01.01.2022-31.12.2022
12 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         01.24 Вирощування зерняткових і кісточковихфруктів   01.01.2022-31.12.2022
13 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших    плодових дерев і чагарників                01.01.2022-31.12.2022
14 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         01.26 Вирощування олійних плодів               01.01.2022-31.12.2022
15 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         01.27 Вирощування культур для виробництва  напоїв    01.01.2022-31.12.2022
16 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         01.28 Вирощування пряних, ароматичних і     лікарських культур                       01.01.2022-31.12.2022
17 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         01.29 Вирощування інших багаторічних культур   01.01.2022-31.12.2022
18 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         01.3 Відтворення рослин                       01.01.2022-31.12.2022
19 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         01.30 Відтворення рослин                       01.01.2022-31.12.2022
20 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         01.4 Тваринництво    01.01.2022-31.12.2022
21 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         01.41 Розведення великої рогатої худоби     молочних порід                           01.01.2022-31.12.2022
22 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів                         01.01.2022-31.12.2022
23 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         01.43 Розведення коней та інших тварин  родини конячих                           01.01.2022-31.12.2022
24 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         01.45 Розведення овець і кіз                   01.01.2022-31.12.2022
25 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         01.46 Розведення свиней                        01.01.2022-31.12.2022
26 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         01.47 Розведення свійської птиці               01.01.2022-31.12.2022
27 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         01.49 Розведення інших тварин                  01.01.2022-31.12.2022
28 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         01.5 Змішане сільське господарство    01.01.2022-31.12.2022
29 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         01.50 Змішане сільське господарство   01.01.2022-31.12.2022
30 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         01.6  Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність    01.01.2022-31.12.2022
31 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві    10 01.01.2022-31.12.2022
32 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві    10 01.01.2022-31.12.2022
33 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         01.63 Післяурожайна діяльність                 01.01.2022-31.12.2022
34 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         01.64 Оброблення насіння для відтворення       01.01.2022-31.12.2022
35 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         01.7  Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг    01.01.2022-31.12.2022
36 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         01.70 Мисливство, відловлювання тварин і   надання пов'язаних із ними послуг        01.01.2022-31.12.2022
37 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         2 Лісове господарство та лісозаготівлі     01.01.2022-31.12.2022
38 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         02.1  Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві    01.01.2022-31.12.2022
39 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві   01.01.2022-31.12.2022
40 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         02.2  Лісозаготівлі    01.01.2022-31.12.2022
41 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         02.20 Лісозаготівлі   01.01.2022-31.12.2022
42 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         02.3  Збирання дикорослих недеревних продуктів    01.01.2022-31.12.2022
43 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         02.30 Збирання дикорослих недеревних продуктів   01.01.2022-31.12.2022
44 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         02.4  Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві    01.01.2022-31.12.2022
45 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 10 01.01.2022-31.12.2022
46 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         3 Рибне господарство                       01.01.2022-31.12.2022
47 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         03.1  Рибальство    01.01.2022-31.12.2022
48 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         03.12 Прісноводне рибальство                   01.01.2022-31.12.2022
49 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         03.2  Рибництво (аквакультура)    01.01.2022-31.12.2022
50 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура)     01.01.2022-31.12.2022
51 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         10 Виробництво харчових продуктів   01.01.2022-31.12.2022
52 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         10.1  Виробництво м'яса та м'ясних продуктів    01.01.2022-31.12.2022
53 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         10.11 Виробництвом'яса     01.01.2022-31.12.2022
54 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         10.12 Виробництво м'яса свійської птиці        01.01.2022-31.12.2022
55 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         10.13 Виробництво м'ясних продуктів            01.01.2022-31.12.2022
56 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         10.2  Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків    01.01.2022-31.12.2022
57 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         10.20 Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків   01.01.2022-31.12.2022
58 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         10.3  Перероблення та консервування фруктів і овочів    01.01.2022-31.12.2022
59 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         10.31 Перероблення та консервування картоплі   01.01.2022-31.12.2022
60 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         10.32 Виробництво фруктових і овочевих соків   01.01.2022-31.12.2022
61 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         10.39 Інші види перероблення та   консервування фруктів і овочів                     01.01.2022-31.12.2022
62 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         10.4 Виробництво олії та тваринних жирів    01.01.2022-31.12.2022
63 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         10.5  Виробництво молочних продуктів    01.01.2022-31.12.2022
64 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         10.51 Перероблення молока, виробництво маслата сиру                                  01.01.2022-31.12.2022
65 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         10.52 Виробництво морозива                     01.01.2022-31.12.2022
66 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         10.6  Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів    01.01.2022-31.12.2022
67 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         10..61 Виробництво продуктів  борошномельно-круп'яної промисловості                01.01.2022-31.12.2022
68 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         10.62 Виробництво крохмалів і крохмальних   продуктів   01.01.2022-31.12.2022
69 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         10.7 Виробництво хліба, хлібобулочних і    борошняних виробів                       01.01.2022-31.12.2022
70 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         10.71  Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання   01.01.2022-31.12.2022
71 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання   01.01.2022-31.12.2022
72 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         10.73 Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів   01.01.2022-31.12.2022
73 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         10.8  Виробництво інших харчових продуктів    01.01.2022-31.12.2022
74 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         10.84 Виробництво прянощів і приправ           01.01.2022-31.12.2022
75 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         10.85 Виробництво готової їжі та страв         01.01.2022-31.12.2022
76 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         10.86 Виробництво дитячого харчування та    дієтичних харчових продуктів             01.01.2022-31.12.2022
77 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         10.89 Виробництво інших харчових продуктів,не віднесених до інших угруповань       01.01.2022-31.12.2022
78 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         10.9  Виробництво готових кормів для тварин    01.01.2022-31.12.2022
79 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         10.91 Виробництво готових кормів для тварин,що утримуються на фермах                 01.01.2022-31.12.2022
80 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         10.92 Виробництво готових кормів для   домашніх тварин                              01.01.2022-31.12.2022
81 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         11 Виробництво напоїв                       01.01.2022-31.12.2022
82 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         11.0 Виробництво напоїв                       01.01.2022-31.12.2022
83 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         11.06  Виробництво солоду   01.01.2022-31.12.2022
84 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         11.07 Виробництво безалкогольних напоїв, виробництво мінеральних вод інших вод, розлитих у пляшки   01.01.2022-31.12.2022
85 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         13 Текстильне виробництво                   01.01.2022-31.12.2022
86 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         13.1 Підготування та прядіння текстильних  волокон   01.01.2022-31.12.2022
87 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         13.10 Підготування та прядіння текстильних волокон   01.01.2022-31.12.2022
88 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         13.2 Ткацьке виробництво                      01.01.2022-31.12.2022
89 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         13.20 Ткацьке виробництво   01.01.2022-31.12.2022
90 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         13.3 Оздоблення текстильних виробів           01.01.2022-31.12.2022
91 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         13.30 Оздоблення текстильних виробів    01.01.2022-31.12.2022
92 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         13.9 Виробництво інших текстильних виробів   01.01.2022-31.12.2022
93 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         13.91  Виробництво трикотажного полотна    01.01.2022-31.12.2022
94 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         13.92 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 10 01.01.2022-31.12.2022
95 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         13.93 Виробництво килимів і килимових виробів 10 01.01.2022-31.12.2022
96 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         13.94 Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток   01.01.2022-31.12.2022
97 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         13.95 Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу   01.01.2022-31.12.2022
98 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         13.96 Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення   01.01.2022-31.12.2022
99 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         13.99 Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення,не віднесених до інших угруповань 10 01.01.2022-31.12.2022
100 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         14 Виробництво одягу     01.01.2022-31.12.2022
101 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         14.1 Виробництво одягу, крім хутряного        01.01.2022-31.12.2022
102 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         14.11 Виробництво одягу зі шкіри 10 01.01.2022-31.12.2022
103 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         14.12 Виробництво робочого одягу  10 01.01.2022-31.12.2022
104 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171 06.07.2021 01.01.2022 01.01.2022         14.13 Виробництво іншого верхнього одягу 10 01.01.2022-31.12.2022
105 UA56000000000066151 UA56020000000011586 5620884900 Каноницька сільська рада 171