Каноницька громада
Рівненська область, Вараський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОЛОЖЕННЯ про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Каноницької сільської територіальної громади

Дата: 01.06.2021 12:14
Кількість переглядів: 393

Фото без опису

Додаток до рішення Каноницької сільської ради від 19 травня 2021 року №137

 

 

 

1. Це Положення визначає загальні засади про порядок проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Каноницької сільської територіальної громади.

Терміни, що вживаються  у цьому Положенні:

засновник – Каноницька сільська рада, яка є засновником закладу загальної середньої освіти, що перебуває у комунальній  власності Каноницької сільської територіальної громади;

заклад освіти – юридична особа публічного права, основним видом діяльності якої є освітня діяльність, що провадиться на певному рівні (рівнях) повної загальної середньої освіти, заснована Каноницькою сільською радою;

уповноважений орган засновника – відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету  Каноницької сільської ради.

2. Рішення про проведення конкурсу приймається засновником  комунального закладу загальної середньої освіти:

одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;

не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору, укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;

не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

3. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному вебсайті засновника, офіційному сайті уповноваженого органу засновника та на офіційному вебсайті закладу освіти (за наявності) наступного робочого дня після прийняття рішення про проведення конкурсу та повинне містити:

найменування і місцезнаходження закладу освіти;

найменування посади та умови оплати праці;

кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»

вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі;

дату та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість;

прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі.

4. Для проведення конкурсу голова Каноницької сільської  ради формує та затверджує конкурсну комісію чисельністю від 6 до 15 осіб, до складу якої на паритетних засадах,  що означає однакову (рівну) кількість представників від кожної сторони, входять представники:

засновника (депутати, посадові особи Каноницької сільської ради);

Вараської  районної державної адміністрації та (або)  Державної служби якості освіти у Рівненській області;

інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти,  профспілкової організації та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти).

Мінімальна кількість представників від кожної сторони - 2 особи, а максимальна - 5 осіб.

 Персональний склад конкурсної комісії визначається:

від засновника – на підставі розпорядження сільського голови;

від Вараської районної державної адміністрації та Державної служби якості освіти у Рівненській області – на підставі офіційного листа районної державної адміністрації або Державної служби якості освіти у Рівненській області;

від громадських об’єднань, формувань та профспілкової організації – на підставі офіційного листа, підписаного уповноваженою особою; експерти, фахівці у сфері загальної середньої освіти на підставі офіційного листа уповноваженого органу засновника.

До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:

визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.

У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники органів громадського самоврядування закладу освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс.

 Голова, заступник голови та секретар конкурсної комісії обираються із числа її членів на першому засіданні комісії на весь період роботи комісії.

Голова конкурсної комісії забезпечує організацію та проведення засідань конкурсної комісії.

Заступник голови конкурсної комісії здійснює функції голови комісії у разі його відсутності з поважних причин.

Ведення та зберігання протоколів конкурсної комісії забезпечує відповідальна особа із числа працівників уповноваженого органу засновника.

Члени конкурсної комісії зобов’язані:

брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;

заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених статтею 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на засіданні не менше двох третин її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному вебсайті засновника і уповноваженого органу засновника протягом наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності. Не допускаються будь-які втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

5. Для участі в конкурсі подаються такі документи:

заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

копія паспорта громадянина України;

копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);

довідка про відсутність судимості;

довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

6. Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам;

приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;

оприлюднює на офіційному вебсайті засновника та уповноваженого органу засновника перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).

До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

подали не всі документи, визначені Законом України «Про повну загальну середню освіту» та цим Положенням, для участі в конкурсі;

подали документи після завершення строку їх подання.

7. Уповноважений орган засновника зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

8. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України "Про освіту", Закону України «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;

перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Перевірка знання законодавства у сфері загальної середньої освіти проводиться за переліком питань, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2020 № 654 «Щодо примірного переліку питань» та здійснюється у формі письмового тестування. Обсяг тестових завдань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти  складає 30 завдань.

Приклади тестових завдань для проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Каноницької сільської територіальної громади  визначені додатком 1 до Положення.

 Критерії оцінювання знань законодавства, зразок ситуаційного завдання, критерії оцінювання вирішення ситуаційного завдання та захисту презентації, визначені додатком 2 до Положення.

Порядок проведення конкурсного відбору та визначення переможця на посаду керівника закладу загальної середньої освіти визначений додатком 3 до Положення.

Засновник зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та (за можливості) відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на офіційному вебсайті засновника протягом одного робочого дня з дня його проведення.

9. Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу та оприлюднює результати конкурсу на офіційному вебсайті засновника та уповноваженого органу засновника.

За результатами конкурсних випробувань конкурсна комісія визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся.

Не може бути визначено переможцем конкурсу особу, яка не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

10. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

відсутні заяви про участь у конкурсі;

до участі в конкурсі не допущено жодного кандидата;

жоден із кандидатів не визначений переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

11. Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу засновник призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір у формі контракту.

Не може бути укладено трудовий договір з особою, яка не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

 

Секретар ради                                                                  О.Христянович

 

 

 

Додаток 1

до Положення про конкурс на посаду керівника

 закладу загальної середньої освіти

Каноницької сільської ради

 

Приклади тестових завдань

для проведення конкурсу на посаду
керівника закладу загальної середньої освіти

 

Приклад 1: Який тип закладу забезпечує здобуття базової середньої освіти?

1) початкова школа;

2) гімназія;

3) ліцей;

4) науковий ліцей.

Приклад 2: Хто затверджує статут закладу освіти?

1) засновник або уповноважений ним орган (особа);

2) керівник закладу освіти;

3) колегіальний орган управління закладу освіти;

4) колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти.

Приклад 3: Що містить освітня програма?

1) вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;

2) перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність;

З)загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;

4) всі відповіді вірні.

Приклад 4: Які форми здобуття освіти є індивідуальними?

1) денна, вечірня, заочна, дистанційна, мережева;

2) дистанційна, мережева, дуальна, педагогічний патронаж;

3) екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж;

4) екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж, дистанційна.

Приклад 5: Що належить до обов'язків засновника закладу освіти?

1) сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров'я;

2) ініціювати і брати участь у дослідженнях з питань освіти та оприлюднювати результати таких досліджень;

3) повідомляти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

4) забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов.

 

Секретар ради                                                                  О.Христянович

 

 

 

 

Додаток 2

до Положення про конкурс на посаду керівника

 закладу загальної середньої освіти

Каноницької сільської ради

 

 

Критерії оцінювання

знання законодавства у сфері загальної середньої освіти

кандидатів на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Каноницької сільської територіальної громади

 

 

Кожна правильна відповідь, надана кандидатом на  одне тестове запитання, оцінюється в 1 бал.

 

Зразок

ситуаційного завдання для перевірки професійних компетентностей кандидатів на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Каноницької сільської ради

 

До Вас, як до керівника закладу загальної середньої освіти звернулися батьки з метою зарахування дитини у заклад освіти, керівником якого Ви є.

Опишіть алгоритм зарахування дитини у заклад. Зазначте чи може керівник закладу відмовити у зарахуванні та на яких підставах.

 

Критерії оцінювання

ситуаційного завдання для перевірки професійних компетентностей кандидатів на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Каноницької сільської ради

 

Під час оцінювання професійних компетентностей кандидатів за результатами розв’язання ситуаційного завдання виставляються такі бали:

5 балів – кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимогам та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

4 бали – кандидатам, професійна компетентність яких в основному відповідає вимогам та які виявили достатні знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

3 бали - кандидатам, професійна компетентність яких частково відповідає вимогам та які виявили посередні знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

2 бали - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимогам в обсязі, більше ніж мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

1 бал – кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимогам в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

0 балів – кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимогам.

 

 

 

Критерії оцінювання

відкритої та публічної презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти

 кандидатів на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Каноницької сільської територіальної громади

 

 

Критерії

 Обґрунтування критеріїв

 

Бали

Зміст

Розуміння завдання

-  робота демонструє точне розуміння завдання;

- використані лише ті  матеріали, що мають відношення до теми;

 

- робота демонструє основне розуміння завдання;

- використані матеріали, які в основному мають відношення до теми;

 

-  використані як матеріали, що мають відношення до теми, так і ті, що не мають відношення до теми;

 

- робота демонструє мінімальне  розуміння завдання

 

-  використані матеріали, що не мають безпосереднього відношення до теми; зібрана інформація не аналізується і не оцінюється

4

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

1

 

 

 

0

 

Повнота розкриття теми

-  повно

- в основному

 - частково

- мінімально

 - не розкрита

4

3

2

1

0

 

Авторська оригінальність

- унікальна робота; містить велику кількість оригінальних, винахідницьких прийомів; 

- в роботі наявні авторські знахідки, власне бачення розвитку закладу освіти;

- робота частково містить авторську індивідуальність;

- для роботи притаманне прагнення пошуків власних оригінальних прийомів, проте відсутнє чітке бачення їх реалізації;

- стандартна робота, не відрізняється авторською індивідуальністю

4

 

 

3

 

 

2

 

1

 

 

 

 

0

Захист роботи

Якість доповіді

- аргументованість основних позицій, композиція доповіді логічна, повнота представлених в доповіді результатів роботи;

- у виступі прослідковується логічність, аргументи є доречними, але не по всіх позиціях, достатньо представлені результати;

- виступ в основному логічний, аргументи в основному є доречними, але не по всіх позиціях, в основному достатньо представлені результати;

- недостатньо логічний виступ, недостатнє  представлення результатів;

- порушено логіку виступу, часткове представлення результатів роботи, неповна система аргументації;

- немає аргументів по головним позиціям,  представлені результати дослідження непереконливі;

- немає аргументів по головним позиціям, повне порушення логіки, не представлені результати дослідження

6

 

 

 

 

5

 

 

4

 

 

 

 

3

 

 

2

 

 

1

 

 

0

 

 

 

 

Обсяг та глибина знань за темою

 

- доповідач демонструє ерудицію, відображає міжпредметні зв’язки;

- доповідач грамотно викладає матеріал, присутні міжпредметні зв’язки;

- доповідач на достатньому рівні викладає матеріал, проте не показує достатньо глибоких знань;

- доповідач частково орієнтується у матеріалі, який викладає;

- доповідач виявляє повну відсутність володіння матеріалом

4

 

3

 

 

2

 

 

1

 

0

 

Відповіді на питання

- доповідач переконливо і повно відповідає на питання;

- доповідач дає повні  відповіді для успішного розкриття теми;

- доповідач не на всі питання може знайти переконливі відповіді; 

- доповідач намагається дати відповідь, проте вона не переконлива;

- доповідач не може відповісти на питання або під час відповідей поводить себе агресивно, некоректно

4

 

3

 

2

 

1

 

 

0

 

Ділові та вольові якості доповідача

- доповідач прагне досягти високих результатів, готовий до дискусії, дружньо налаштований, контактний;

- доповідач готовий до дискусії, дружньо налаштований, проте недостатньо контактний;

- доповідач готовий до дискусії, не завжди виявляє доброзичливість

- доповідач прагне налаштувати контакт у ході дискусії, проте йому це не завжди вдається;

- доповідач не готовий до дискусії, агресивний, уникає контакту

4

 

 

 

3

 

 

2

 

1

 

 

0

 

 

Секретар ради                                                                  О.Христянович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Положення про конкурс на посаду керівника

 закладу загальної середньої освіти

Каноницької сільської ради

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсного відбору та визначення переможця конкурсу

на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

Каноницької сільської ради

 

 1. Порядок проведення конкурсного відбору перевірки знань законодавства за тестовими завданнями та перевірки професійних компетентностей за результатами розв’язання ситуаційних завдань.
  1. Каноницький сільський голова визначає дату проведення першого засідання комісії.

Уповноважена особа на приймання документів від кандидатів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти за погодженням із Каноницьким сільським головою повідомляє кандидатів про місце і час  проведення конкурсу.

Конкурсна комісія приймає рішення про дату, час та місце наступних засідань для проведення перевірки знань законодавства за тестовими завданнями та перевірки професійних компетентностей кандидатів за результатами розв’язання ними ситуаційних завдань; проведення презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та відбору кандидатів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти. Засновник забезпечує організацію роботи комісії та відеофіксацію проведення конкурсного відбору.

 1. Об’єктивність проведення конкурсного відбору забезпечується рівними умовами (тривалість проведення, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки. Конкурсний відбір проходить одночасно для всіх кандидатів на заміщення однієї вакантної посади або для декількох вакантних посад одночасно.
 2. Організаційна підготовка до конкурсного відбору:
  1. Організаційна підготовка проводиться у день проведення конкурсного відбору одночасно з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад. Перед проходженням конкурсного відбору кожен кандидат пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України.
  2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.
  3.  До початку конкурсного відбору секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови конкурсного відбору, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв’язані головою конкурсної комісії.
 3. Складання іспиту:
  1. Під час підготовки відповідей на тестові питання та при перевірці професійних компетентностей за результатами розв’язання ситуаційних завдань мають бути присутніми не менше чотирьох членів конкурсної комісії.
  2. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, у якому складають іспит, др його закінчення.
  3. Під час проведення тестування кандидати отримують бланки запитань та варіантів відповідей. При перевірці професійних компетентностей за результатами розв’язання ситуаційних завдань кандидат дає письмову відповідь на поставлене завдання.
  4. При підготовці відповідей на тестові завдання та при перевірці  компетентностей за результатами розв’язання ситуаційних завдань кандидат здійснює  записи на аркуші зі штампом Каноницької сільської ради. На кожному аркуші обов’язково вказуються прізвище, ім’я та по батькові кандидата. Після написання відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.
  5. Іспит з перевірки професійних компетентностей за результатами розв’язання ситуаційних завдань складається державною мовою письмово за екзаменаційними білетами.
  6. Час для підготовки відповіді на тестові завдання визначається рішенням конкурсної комісії Час для перевірки компетентностей за результатами розв’язання ситуаційних завдань має становити не більше 60 хвилин.
  7. Під час проведення тестування та розв’язання ситуаційних завдань кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими засобами для знаходження відповідей, а також спілкуватися один з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що голова комісії складати акт за підписом голови і секретаря комісії. Якщо зазначені порушення були, а кандидат не був відсторонений від подальшого проходження конкурсу, це дає право іншим кандидатам оскаржувати рішення комісії щодо визнання переможця конкурсу, наслідком чого може стати скасування результатів конкурсу.
 4. Оцінювання кандидатів та підбиття підсумків конкурсного відбору.
  1. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Члени конкурсної комісії затверджують спільне рішення щодо кількості балів при перевірці відповідей на тестові завдання та при перевірці професійних компетентностей за результатами розв’язання ситуаційних завдань.
  2. Підведення підсумків оцінювання здійснюється шляхом додавання балів за кожне запитання і занесення загальної суми балів до екзаменаційної відомості встановленої форми. Оцінювання кандидатів здійснюється членами конкурсної комісії в той же день, коли відбувається іспит.
  3. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії в Каноницькій сільській раді.
  4. Кандидати, які набрали загальну суму балів при перевірці знань законодавства за тестовими завданнями менше 50% правильних відповідей, вважаються  такими, що не склали іспит та не можуть бути рекомендованими конкурсною комісією для призначення на посаду. Такі кандидати не допускаються до наступного етапу – оцінювання професійних компетентностей за результатами розв’язання ситуаційних завдань.
  5.  Кандидати, які набрали менше 50%  від максимальної суми балів при оцінюванні професійних компетентностей за результатами розв’язання ситуаційних завдань, не можуть бути рекомендованими конкурсною комісією для призначення на посаду. Такі кандидати не допускаються до наступного етапу – презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.
 5. Порядок проведення презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.
  1. Відкрита публічна презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти перед конкурсною комісією здійснюється особисто конкурсантом у спосіб, який визначає сам конкурсант. Час, який відводиться кожному конкурсанту для презентації, визначається комісією, але не може бути більшим 60 хвилин. За рішенням конкурсної комісії його може бути продовжено ще до 10 хвилин.
  2. Оцінювання кандидатів за результатами публічної презентації здійснюється після надання кандидатом відповідей щодо проведеної презентації (кількість запитань щодо проведеної презентації має бути не більше двох від кожного члена комісії).

Результати проведення співбесіди відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії та повідомляються кандидатам.

 1. Підведення підсумків конкурсного відбору на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Каноницької сільської ради.
  1. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результату іспиту перевірки знань законодавства за тестовими завданнями та перевірки професійних компетентностей за результатами розв’язання ситуаційних завдань, презентації та відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації, на своєму засіданні визначає переможця конкурсу, яким є кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів у зведеній екзаменаційній відомості, форма якої наведена нижче. У випадку рівної кількості балів двох або більше кандидатів, рішення про визначення переможця приймається голосуванням членів конкурсної комісії.

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата

Види оцінювання

Кількість балів

Загальна кількість балів

Кандидат 1

Тестові завдання

Ситуаційні завдання

Презентація

 

 

Кандидат 2

Тестові завдання

Ситуаційні завдання

Презентація

 

 

 1. Засідання конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени комісії; протокол подається Каноницькому сільському голові не пізніше, ніж через два робочих дні після визначення переможця. Протоколи конкурсної комісії зберігаються в Каноницькій сільській раді.
 2. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу в день його закінчення із зазначенням факту повідомлення учасників про результат конкурсу відповідним записом у протоколі. У випадку, якщо учасник конкурсу залишив засідання конкурсної комісії без поважних причин, не пройшовши всі етапи конкурсу, вважати його таким, що добровільно припинив участь у конкурсі із зазначенням даного факту відповідним записом у протоколі засідання.

 

Секретар ради                                                                             О.Христянович


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь